Program

1.

Transparentní hospodaření  

 Prověříme smlouvy města a organizací spravovaných městem, budeme prosazovat důkladnou kontrolu nakládání s veřejnými prostředky!

 

2.

Vstřícná komunikace města s občany 

Podpoříme obyvatele našeho města, aby měli možnost se aktivně účastnit rozhodování o obecních záležitostech, které se týkají nejen celého Chomutova, ale i konkrétního místa, kde žijí.

3.

Bezpečnost a prevence kriminality

Naší snahou bude zajistit co nejvyšší míru ochrany a bezpečnosti občanů.

4.

Školství, kultura, sport, mimoškolní aktivity

  • Budeme podporovat využití sportovišť u škol k volnočasovým aktivitám široké veřejnosti.

  • Budeme podporovat rozvoj kulturních akcí v městském divadle, městské knihovně atd., ale i ve veřejném prostoru, na netradičních místech.
  • Budeme podporovat optimalizaci počtu míst v dětských jeslích a mateřských školkách podle potřeb a požadavků občanů. 
5.

Podpora podnikání, zaměstnanost

Budeme komunikovat se zaměstnavateli, s drobnými živnostníky i nestátními neziskovými organizacemi a podporovat jejich  prostřednictvím rozvoj chybějících služeb pro občany. Rozvoj služeb povede ke zvýšení počtu pracovních míst ve městě.

6.

Zdravotnictví a sociální politika

  • Prostřednictvím zástupců ve vedení Krajské zdravotní chceme monitorovat její dění a aktivně tak ovlivňovat vývoj zdravotnických služeb ve městě.
  • Chceme prosadit aktivní spolupráci vedení města s neziskovým sektorem zaměřeným na sociální sféru. Prvním krok vidíme ve zmonitorování potřeb občanů a následné podpoře a rozvoji chybějících segmentů. Forma podpory by měla být finanční, organizační, ale i morální.
7.

Bydlení

Podpoříme zavedení “Systému prostupného bydlení” jako perspektivní alternativu získání bydlení pro spolupracující občany v bytové nouzi.

8.

Doprava a komunikace

  • Prosadíme investice do infrastruktury.
  • Budeme prosazovat revizi celkové dopravní strategie města s ohledem na možné změny územního plánu a celkového vytížení stávajících komunikací.
9.

Ekologie, životní prostředí, odpady

  • Zaměříme se na motivaci obyvatel k třídění odpadů. Dlouhodobým cílem separace je nejen větší ochrana životního prostředí, ale i snížení ceny poplatku pro obyvatele.
  • V rámci úpravy a údržby městské zeleně budeme prosazovat sjednávání krátkodobých pracovních smluv s občany dlouhodobě nezaměstnanými.

  • Budeme prosazovat lepší využívání zelených ploch pro odpočinek, sport a zábavu.

Akce

Kontakt

Marek Hrabáč mo.chomutov@anobudelip.cz
předseda místní organizace ANO Chomutov
Jan Richter chomutov@anobudelip.cz
předseda krajského předsednictva Ústeckého kraje, předseda oblasti Chomutov
+420 725 996 802